top of page
Happy Bunch - Peaceful Place.png

Do you have any questions?

Hvor er vi?
 
Kursene holdes i vårt undervisningslokale i Prinsens gate 46 i Trondheim. Vi tilbyr  undervisning både i lokalet og på nettet.


Kurstidene passer ikke for meg. Hva kan jeg gjøre?
 
Du kan ta det opp med oss, for kanskje er ikke du den eneste kurstidene ikke passer for. Bare send oss en oversikt over dagene og tidene som ville passe for deg, og så kan vi se om det er noen av disse som sammenfaller med de andre kursdeltakernes ønsker. Hvis vi finner en dag og et tidsrom som passer for alle, kan vi holde kurset da i stedet. Hvis det ikke lar seg gjøre å endre kurstidene, kan du be om privatundervisning; da kan du selv bestemme kurstidene.
 

Hva innebærer privatundervisning hos Brilla, og hvor mye koster det?
 
Hos oss betyr privatundervisning at du velger hvor, når og hvor ofte du vil ha undervisning. Hvis du foretrekker å arbeide på bestemte måter og med bestemte ting, kan undervisningen legges opp etter dine ønsker. Hvis du ikke har noen preferanser, kan du selvsagt overlate til læreren å bestemme kursopplegget.


Er bøker inkludert i kursprisen?

Ja. Du låner tekstbok, og beholder arbeidsbok.
 

Hva er forskjellen mellom intensivkurs og vanlig kurs?

Et intensivkurs varer i 3 uker med 4 møter per uke mens et vanlig kurs varer i 6 uker med 2 møter per uke. Til sammen blir det 12 møter med 4 undervisningstimer per møte. Alle kursene består av 48 undervisningstimer
(1 undervisningstime er 45 minutter). Innholdet er likt og begge kursene inkluderer lærebøker. 

 

Kan jeg noen dager delta i morgenkurset og noen dager i kveldskurset?

Vanligvis ikke. I noen tilfeller kan vi gjøre et unntak hvis kursene ikke er fulle (færre enn 8 deltakere).

Får jeg en bekreftelse på kursdeltagelse?

Ja. På slutten av hvert kurs får du et kursbevis som bekrefter kursnivået og antall timer du var til stede. 

Er kursbeviset fra Brilla et gyldig offisielt dokument som bekrefter nivået av min norskkompetanse?

Etter å ha tatt norskkurs på en hvilken som helst språkskole, kan du ta/avlegge en offisiell prøve: Norskprøve som gjennomføres i regi av Kompetanse Norge og/eller Bergenstesten som gjennomføres i regi av Folkeuniversitetet. 
 

Kan jeg bruke timene fra deres kurs når jeg skal søke om permanent oppholdstillatelse og/eller norsk statsborgerskap?

Du kan ikke bruke timene, men du kan ta en offisiell prøve (Norskprøve) i stedet. 

Er det mulig å betale for kurset i flere terminer?

Ja, det er mulig. Bare kontakt oss.

Where are we?

We are located in Prinsens gate 46 in Trondheim.  We  offer both online teaching and school teaching. 

The lesson schedule does not fit me. What can I do?

 

You can inform us about it, because you might not be the only one with this problem. Just send us a list with the days and times that would work for you, and we can see whether they correspond with the other participants’ wishes. If that turns out to be the case, we can change the lesson hours. If it is not possible to change the lesson hours, you could ask for private tutoring; then you decide where and when the lessons take place.

What does Brilla’s private tutoring entail, and how much does it cost?

 

Private tutoring at Brilla means you can decide where, when and how often you want lessons. If there is something specific you want to work on, and you prefer to work with the material in certain ways, the lessons can be adapted to your preferences. But you are, of course, welcome to leave it to the teacher to decide.

Are books included in the course fee? 

Yes. You borrow the textbook and keep the exercise book. 

What’s the difference between intensive and regular courses?

Intensive courses last 3 weeks with 4 sessions a week, while regular courses last 6 weeks with 2 sessions a week. Both are 12 sessions in total with 4 lessons per session. All courses consist of 48 lessons (1 lesson is 45 minutes). The content is the same and both courses include books.

 

Can I attend the morning course some days and the evening course other days? 

Usually, no. In special cases we might make an exception if the courses are not full (fewer than 8 students).  

Will I receive a confirmation of course participation?

Yes. At the end of each course you will receive a certificate stating the level of the course and the number of hours participated.

Is a course certificate from Brilla recognized as official documentation of my competence level in Norwegian?

After taking Norwegian courses at any language school, you can take the official Norwegian exam: Norskprøve held by Kompetanse Norge, the Norwegian Institute for Adult Learning, and/or Bergenstesten held by Folkeuniversitetet. 

Can I use the hours from the courses when applying for permanent residency permit and/or Norwegian citizenship? 

You cannot use the hours, but you can just take the official Norwegian exam (Norskprøve) instead.

Is it possible to pay the course in several payments?

Yes, that is possible. Just contact us.

bottom of page