top of page

Brilla’s Privacy Policy and Terms of Use

Brilla’s Privacy Policy

Updated: May 31st 2018.

Welcome to brilla.no’s Privacy Policy!

 

brilla.no cares deeply about the privacy of its visitors and users, and is fully committed to protect their personal information and use it properly in compliance with data privacy laws. This policy describes how we may collect and use personal information, and the rights and choices available to our visitors and users regarding such information.

 

We strongly urge you to read this policy and make sure you fully understand it, before you access or use any of our services.

When you sign up for a course using a form, subscribe to our newsletter or contact us using a contact form or link on our website

When you sign up for a course via www.brilla.no, we receive, collect and store your name, e-mail address, street address, phone number (optional), which course you register for, your main language (optional), your preferences for the course (optional), and where you heard about us (optional). The sign-up form is delivered by Google forms and is stored in our google account.  Read more about Google Terms of Service here: https://policies.google.com/terms?hl=en. We require that you accept our terms before you sign up.

When you subscribe to our newsletter post@brilla.no receives an e-mail with your e-mail address. It is also stored in our Wix (website) account. The e-mail is stored in our Wix account in order for us to send newsletters.

When you contact us using a contact form or link on our website, we receive an e-mail from the e-mail address you use. Our e-mail provider is Webmail Roundcube.

 

We collect this information for the following purposes

  1. To have an overview of who is taking a language course at our school.

  2. To send you a registration confirmation.

  3. To send you an invoice to your e-mail account.

  4. To contact you about updates and/or changes to the language course.

  5. To give customer support.

 

Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. Read more about Wix’s Privacy Policy here: https://www.wix.com/about/privacy

 

Cookies

Cookies are small pieces of data stored on a site visitor's browser, usually used to keep track of their movements and actions on a site.

 

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve your user experience

 

Withdrawal of consent

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at post@brilla.no

 

Privacy policy updates

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances.

 

Contact information

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at post@brilla.no.

Terms of Use

Updated: January 12th 2021.

 

Welcome to brilla.no’s Terms of Use!

Purpose:

The purpose of this site is to give our visitors information about our Institute, that is, which language courses we provide.

User account:

We do not require our visitors to create an account.

Your responsibilities:

If you contact us using our registration form or if you contact us via e-mail, it is your responsibility to provide the correct information in order for us to contact you. If you sign up to a language course, or private course, it is your responsibility to notify us about any changes. When you sign up using a registration form you will receive a withdrawal-form (angreskjema) by e-mail, this means you must notify us before 14 days if you want to withdraw from the course.

Our obligations:

We will not to misuse any of the contact information you provide us with.

 

Your obligations:

You must not to misuse any of the information/photos provided by the site.

Extraordinary circumstances:

In the event of an extraordinary circumstance, such as the outbreak of a pandemic or similar, where it’s not possible to meet for normal classroom courses, we will move the classes to a suitable platform online.

Brillas vilkår for personvern og bruk

Brillas personvern

Oppdatert 31.mai 2018.

Velkommen til brilla.no og våre vilkår for personvern.

 

Brilla.no bryr seg om personvernet til sine besøkende og brukere og er fullt forpliktet til å beskytte deres personlige opplysninger og bruke dem i samsvar med gjeldende lov om personvern. Nedenfor beskrives det hvordan vi kan samle inn og bruke personlig informasjon, samt rettighetene og valgmulighetene våre besøkende og brukere har. 

 

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom våre vilkår, og sørg for at du forstår vilkårene før du bruker våre tjenester. 

Når du melder deg på et kurs ved å bruke et skjema, abonnerer på nyhetsbrev eller kontakter oss via et kontaktskjema eller link på nettsida. 

Når du melder deg på kurs vi www.brilla.no, mottar, samler og lagrer vi ditt navn, din e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer (valgfritt), hvilket kurs du meldte  deg på, ditt morsmål (valgfritt), dine preferanser til kurset (valgfritt) og hvor du hørte om oss (valgfritt). Påmeldingsskjemaet er levert av "Google forms" og blir lagret i vår google-konto. Les mer om Googles tjenestevilkår her: https://policies.google.com/terms?hl=en. Du må akseptere vilkårene før du melder deg på.

Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev mottar post@brilla.no en e-post med din e-postadresse. Dette blir lagret i vår Wix-konto (nettsideleverandør). Den blir lagret der slik at vi kan sende deg nyhetsbrev. 

Når du kontakter oss ved å bruke et kontaktskjema eller en link på nettsida, mottar vi en e-post fra den e-postadressen du bruker. Vår e-postleverandør er Webmail Roundcube.

Vi samler inn denne informasjonen av følgende grunner:

1. For å ha en oversikt over hvem som tar eller ønsker å ta kurs hos oss.

2. For å sende deg en påmeldingsbekreftelse.

3. For å sende en faktura til din e-postadresse.

4. For å kontakte deg angående oppdateringer eller endringer.

5. For å hjelpe våre kunder. 

 

Wix.com leverer vår plattform. Den gir oss mulighet til å selge våre produkter og tjenester til deg. Dine data kan bli lagret hos Wix.com sine datasystemer, database og applikasjoner. Dine data oppbevares på sikre servere bak en brannmur. Les mer om vilkårene Wix har for personvern: https://www.wix.com/about/privacy

 

Informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler/Cookies er et lite stykke data som blir lagret på nettleseren til besøkende, vanligvis brukt for å holde styr på deres aktivitet og handlinger på en nettside. 

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi tjenestene og funksjonene som tilbys på nettsiden vår, og for å forbedre din brukeropplevelse. 

 

Tilbaketrekking av samtykke

Hvis du ikke ønsker at vi skal behandle dataene dine lenger, kontakt oss på post@brilla.no.

 

Oppdateringer 

Vi forbeholder oss retten til å endre disse personvernreglene når som helst, så vennligst sjekk dem ofte. Endringer og klargjøringer vil tre i kraft umiddelbart når de legges ut på nettsiden. Hvis vi gjør vesentlige endringer i vilkårene, vil vi varsle deg her om at de har blitt oppdatert, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å få tilgang, rette på, endre eller slette personlig informasjon vi har om deg, kan du kontakte oss på post@brilla.no.

Bruksvilkår

Oppdatert 12. januar 2021.

 

Velkommen til Brilla.nos bruksvilkår!

Hensikt:

Hensikten med denne nettsida er å gi våre besøkende informasjon om vår skole, det vil si, hvilke kurs vi tilbyr.

Brukerkonto:

Vi krever ikke at besøkende oppretter en brukerkonto. 

Ditt ansvar:

Hvis du kontakter oss ved å bruke et påmeldingsskjema eller sende e-post, er det ditt ansvar å sørge for at informasjonen er korrekt slik at vi kan kontakte deg. Hvis du melder deg på kurs eller privatundervisning, er det ditt ansvar å gi oss beskjed om endringer. Når du melder deg via et påmeldingsskjema mottar du et angreskjema på e-post. Det betyr at du innen 14 dager må gi oss beskjed dersom du vil trekke deg fra kurset.  

Våre forpliktelser:

Vi skal ikke misbruke den personlig informasjonen du oppgir. 

 

Dine forpliktelser:

Du skal ikke misbruke noen av opplysningene/bildene på nettsida.

Ved ekstraordinære hendelser:

Ved ekstraordinære hendelser, som utbrudd av pandemi eller liknende, der det ikke er mulig å møtes for vanlig klasseromsundervisning, vil kursene flyttes til en egnet plattform på internett.

bottom of page